Hristiyanlık Hıristiyanlık ile karıştırılmaktadır. Hıristiyanlık ne demek, nasıl bir dindir, İslâm ile arasındaki farklar nelerdir? Hıristiyanlık dini için kutsal kabul edilen yerler nerelerdir, özellikleri nelerdir, tek tanrılı mıdır?

Ancak doğrusu Hristiyanlık’ tır. Hristiyanlık İsa’ nın yaşamına, vaazlarına ve öğretilerine dayanan, tek tanrılı bir dindir. Günümüzde insan nüfusunun yaklaşık yüzde 30’ u Hristiyanlık dinini benimsemektedir. Dünyanın en büyük dini olarak bilinir. Hristiyanlık dinini benimseyenlere Mesihçi ya da Hristiyan denmektedir. Kitab-ı Mukaddes’ e inanan Hristiyanlar Tanah’ ta İsa’ nın Mesih olarak geleceğini kehanet ederler ve Yeni Ahit’ e inanırlar.
Hristiyanlar Hz. İsa’ nın Tanrı’ nın oğlu olduğuna ve Eski Ahit’ te geleceği söylenen Mesih olarak kabul ederler. Hristiyanlık inancı teslis inancı üzerine kuruludur. Bu inanca göre Tanrı’ nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere 3 farklı kişiliği vardır. Hristiyanlığın inanç sistemi Hz. İsa tarafından Roma İmparatoru Tiberius’ un iktidar olduğu zaman Filistin’ de ortaya konulmuştur. Havariler ve diğer Hristiyanlar tarafından başkalarına öğreterek yayılmıştır. Dünyanın her yerinde Hristiyanlık dini vardır ve en çok da Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Avusturalya’ da bulunmaktadır.

Hıristiyanlık Ne Demek?

Hristiyan sözcüğü Yunancada mesih anlamına gelen khristos kelimesinden türetilmiştir. İbranicede maiah kelimesine dayanır ve kutsanmış manasına gelir. Khristos olarak adlandırılan Hz. İsa2 ya inananlar ise daha sonra Hristiyan olarak adlandırılmıştır. Hristiyanlık dini tek tanrılı bir dindir ve dünyanın en büyük dini olarak bilinmektedir.

Hıristiyanlık Nasıl Bir Dindir?

Hristiyanlık dininde Hz. İsa’ ya inanılır. Onun Allahu Teala’ nın oğlu olduğu kabul edilir. 5 temel esas vardır. Birincisi her çocuk günahkar doğar. İkincisi Hz. İsa Allahu Teala’ nın oğludur. Üçüncüsü Allahu Teala insanların günahını affettirmek için kendi oğlunu hac sırasında öldürtmüştür. Dördüncüsü insanlar Allah için dua edemez. Sadece papazlar Allah için dua edebilir. Papazlar insanların günahını affeder. Beşincisi de papanın hiçbir günahı yoktur. Papanın yaptığı her iş doğrudur

Hristiyanlık İçin Kutsal Kabul Edilen Yerler Nerelerdir?

Kutsal kelimesi bir din içinde bulunan tüm ögeleri kapsayan ve birbirine bağlayan, din içinde bir bütünlük sağlayan en temel nokta olarak kabul edilir. Bir dine inanan kimselerin o dinin içinde kalmasını sağlayan tek şey de o kutsal duygudur. Kutsal olarak benimsenen mekanlar da insanın mekana bağlı bir varlık olmasından dolayı öne çıkar. her din için kutsal bazı mekanlar vardır. Hristiyanlık dininde de Zeytin Dağı, Vatikan, Kilise Kurumu, Beytüllahim, Beytüllahim Kilisesi, Kudüs ve Kutsal Kabir kutsaldır.

Hıristiyanlık Dini Ve İslâm Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hristiyanlık dini ve İslam dini arasındaki farklar merak edilmektedir. İslam dini de Hristiyanlık dini de tek tanrılı dinlerdir. İslam dininde Hz. Muhammed en önemli peygamberdir. Hristiyanlık dininde ise en önemli peygamber Hz. İsa’ dır. Hatta Hz. İsa’ nın Allah’ ın oğlu olduğuna inanırlar. İslam dininde Hz. İsa’ nın Bakire Meryem’ den doğduğu kabul edilir. Allah ile baba- oğul ilişkisi yaşanamayacağına inanılır. İslam dini Hristiyanlık dinine göre daha katıdır. Süreli bir dindir ve ibadetin terk edilmemesi gerekir. Hristiyanlık dininde ise ibadetler çok çeşitli değildir. Hem sayıları hem de ibadetlere harcanacak zamanları azdır. İslam dininde mabed camidir. İslam dinine inananlar camiye toplanırlar ve burada toplu bir şekilde ibadetlerini yerine getirirler. Hristiyanlık dininde ise mabed kilisedir. Hristiyanlar ibadetlerini kiliselerde icra ederler.

Hıristiyanlık Dini Ve Özellikleri Nelerdir?

Hristiyanlık dini dünyada en çok inanılan dindir. Hristiyanlık dininde tam 5 temel esas vardır. İlki her çocuğun günahkar doğduğu inancı, ikincisi; hz. İsa’ nın Allah’ ın oğlu olduğu inancı, üçüncüsü; insanların günahlarını affettirmek için Allah’ ın kendi oğlunu hac sırasında öldürttüğü inancı, dördüncüsü; insanların Allah’ a dua edemeyeceği, sadece papazların Allah’ a dua edebileceği inancı ve beşincisi ise papazların günahsız olduğu, yaptıkları her şeyin dosdoğru olduğu inancıdır. Hristiyanlar Hz. İsa’ nın Tanrı’ nın oğlu olduğuna ve Eski Ahit’ te gelecek olan Mesih olduğuna inanırlar.

Hristiyanlık Tek Tanrılı Mıdır?

Hristiyanlık dini tek tanrılıdır. Hristiyanlar Allah’ a inanırlar ve onun oğlu olarak kabul ettikleri Hz. İsa’ yı benimserler. Hristiyanlık dininde baba, oğul ve kutsal ruha inanılır. Baba, oğul ve kutsal ruh üçlü bir zara benzetilir. Zarın birden fazla yüzü olmasına rağmen tektir. Hz. Meryem’in üçlü birlikten biri olduğu inancı gerçek değildir.